HOME > 연구원마당 > 진행중인과제
<교육 연수> O O 도청 "인사관리 실무 종합과정"
1645


<교육 연수>  O O 도청 "인사관리 실무 종합과정"

 

  ●  발    주    처 : O O 도청

 

  ●  과  제 기  간 : 2013.  4.  22.  -   2013.  4.  24.

 

  ●  교 육  내  용 : 직무분석, 역량모델링, 연봉제 도입, 평가제 설계

                           (총 24시간 과정)

 

IP : 183.98.85.xxx